Soekodu.ee Energiamärgis Termograafia Energiaaudit Täiendkoolitus Kontakt Lugemist
Energiamärgis Energiamärgise väljastaja & MTR registreering Energiamärgise vorm Hinnad Tellimine
Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju tarbib sisekliima tagamisega hoone energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatabimise väärtusega.

Alates 01.01.2009 peab hoone ja hoone osad müüja ning rendile andja esitama tehingu sõlmimisel energiamärgise.


Energiamärgisel näidatakse sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energia hulka. Energiamärgisele lisatakse hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu. 

Energiamärgis on eraldiseisev dokument!

Lisainfo.

Ehitusseadustiku § 32: "Energiamärgise üleandmine sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa ehitamisel, müümisel ja üürile andmisel"
1. Sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa energiamärgis antakse üle:
1.1. ehitusettevõtjalt tellijale ehitise üleandmisel;
1.2. võõrandajalt asja omandajale, kui tasuliselt võõrandatakse hoone või selle eraldi kasutatav osa.
2. Korteri võõrandamisel antakse üle hoone energiamärgise koopia.
3. Üürileandja peab üürniku või üürilepingu sõlmimisest huvitatud isiku nõudmisel võimaldama tal tutvuda energiamärgisel näidatud andmetega.

Kehtestamisel on loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu. Energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.  
Energiamärgist ei ole vaja vaid muinsuskaitseobjektidel, religioosseteks tegevusteks mõeldud hoonetel, alla 50 m² eraldi seisvatel hoonetel, elamutel, mida käsutatakse alla nelja kuu aastas, ja ajutistel hoonetel, mille kavandatud kasutusiga on alla kahe aasta.  
Energiamärgise väljastamine projekteeritavatele hoonetele ja olemasolevatele hoonetele hakkab toimuma erinevatel alustel. Kui olemasolevate hoonete puhul on võimalik tugineda tegelikele energiakasutuse andmetele, siis projekteeritavate hoonete puhul tuleb energiakasutust prognoosida nn. energiaarvutuse käigus, kasutades selles kindlaid energiakasutuse arvutamise metoodikaid.

Vastava nõuded on juurutatud kliendi huvide kaitsmiseks, et hoone soetamisel oleks teada, milline on soetatava pinna energiavajadus ja kui palju hakkab inimene energia eest maksma.


Energiatõhususe miinimumnõuded
   Copyright © 2006 Rosenberg Energeetika OÜ  -  Aadress: Begoonia 3, 74001, Viimsi vald  -  Tel: (+372) 50 48 422  -  E-post: info@soekodu.ee